Aside

Biografi Tabi’in Ikrimah

Ikrimah

(Wafat 105 H)

Nama sebenarnya adalah Abu Abdullah Ikrimah Maulana Ibnu Abbas seorang tabi’in yang meriwayatkan hadits hadits ibnu Abbas.

Ikrimah berasal dari Barbari dari penduduk Maghribi, Ibnu Abbas memilikinya sejak ia menjadi Gubernor Bashrah dalam kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.

Ibnu Abbas mengajarkan al Qur’an dan Sunnah kepada Ikrimah dengan sebaik baiknya, Ikhrimah sendiri pernah mengatakan, bahwa Ibnu Abbas tetap memberikan pelajaran kepadanya, Ikrimah terus menerus menerima ilmu dari Ibnu abbas, sehingga ia memperoleh keahlian dalam berfatwa dan diizinkannya berfatwa.

Ia ahli dibidang hadits dan fatwa juga ahli dalam bidang qira’at dan tafsir, ia masuk golongan qurra yang termasyur dan mufassir yang terkenal.

Ikrimah tetap dalam perbudakan hingga Ibnu abbas wafat, sehingga ia dimiliki oleh Continue reading

Advertisements

Biografi Tabi’in Al Hasan Al Bashri

Al Hasan Al Bashri

(30-110 H)

Suatu hari ummahatul mu’minin, Ummu Salamah, menerima khabar bahwa mantan “maula” (pembantu wanita)-nya telah melahirkan seo¬rang putera mungil yang sehat. Bukan main gembiranya hati Ummu Salamah mendengar berita tersebut. Diutusnya seseorang untuk mengundang bekas pembantunya itu untuk menghabiskan masa nifas di rumahnya.

Ibu muda yang baru melahirkan tersebut bernama Khairoh, orang yang amat disayangi oleh Ummu Salamah. Rasa cinta ummahatul mu’minin kepada bekas maulanya itu, membuat ia begitu rindu untuk segera melihat puteranya. Ketika Khairoh dan puteranya tiba, Ummu Salamah memandang bayi yang masih merah itu dengan penuh sukacita dan cinta. Sungguh bayi mungil itu sangat menawan. “Sudahkah kau beri nama bayi ini, ya Khairoh?” tanya Ummu Salamah. “Belum ya ibunda. Kami serahkan kepada ibunda untuk menamainya” jawab Khairoh. Mendengar jawaban ini, ummahatul mu’minin berseri-seri, seraya berujar “Dengan berkah Allah, kita beri nama Al-Hasan.” Maka do’apun mengalir pada si kecil, begitu selesai acara pembe¬rian nama.

Al-Hasan bin Yasar – atau yang kelak lebih dikenal sebagai Hasan Al-Basri, ulama generasi salaf terkemuka – hidup di bawah asuhan dan didikan salah seorang isteri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam: Hind binti Suhail yang lebih terkenal sebagai Ummu Salamah. Beliau adalah seorang puteri Arab yang paling sempurna akhlaqnya dan paling kuat pendiriannya, ia juga dikenal – sebelum Islam – sebagai penulis yang produktif. Para ahli sejarah mencatat beliau sebagai yang paling luas ilmunya di antara para isteri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam.

Waktu terus berjalan. Seiring dengan semakin akrabnya hubun¬gan antara Al-Hasan dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam, semakin terbentang luas kesempatan baginya untuk ber”uswah” (berteladan) pada ke¬luarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. Pemuda cilik ini mereguk ilmu dari rumah-rumah ummahatul mu’minin serta mendapat kesempatan menimba ilmu bersama sahabat yang berada di masjid Nabawiy.

Ditempa oleh orang-orang sholeh, dalam waktu singkat Al-Hasan mampu meriwayatkan hadist dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy’ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat RasuluLlah lainnya. Al-Hasan sangat mengagumi Ali bin Abi Thalib, karena keluasan ilmunya serta kezuhudannya. Penguasan ilmu sastra Ali bin Abi Thalib yang demikian tinggi, kata-katanya yang penuh nasihat dan hikmah, membuat Al-Hasan begitu terpesona.

Pada usia 14 tahun, Al-Hasan pindah bersama orang tuanya ke kota Basrah, Iraq, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan Al-Basri. Basrah kala itu terkenal sebagai kota ilmu dalam Daulah Islamiyyah. Masjid-masjid yang luas dan cantik dipenuhi halaqah-halaqah ilmu. Para sahabat dan tabi’in banyak yang sering singgah ke kota ini.Di Basrah, Hasan Al-Basri lebih banyak tinggal di masjid, mengikuti halaqah-nya Ibnu Abbas. Dari beliau, Hasan Al-Basri banyak belajar ilmu tafsir, hadist dan qiro’at. Sedangkan ilmu fiqih, bahasa dan sastra dipelajarinya dari sahabat-sahabat yang lain. Ketekunannya mengejar dan menggali ilmu menjadikan Hasan Al-Basri sangat ‘alim dalam berbagai ilmu. Ia terkenal sebagai seorang faqih yang terpercaya.

Keluasan dan kedalaman ilmunya membuat Hasan Al-Basri banyak didatangi orang yang ingin belajar langsung kepadanya. Nasihat Hasan Al-Basri mampu menggugah hati seseorang, bahkan membuat para pendengarnya mencucurkan air mata. Nama Hasan Al-Basri makin harum dan terkenal, menyebar ke seluruh negeri dan sampai pula ke telinga penguasa.

Ketika Al-Hajaj ats-Tsaqofi memegang kekuasan gubernur Iraq, ia terkenal akan kediktatorannya. Perlakuannya terhadap rakyat¬ terkadang sangat melampaui batas. Nyaris tak ada seorang pun penduduk Basrah yang berani mengajukan kritik atasnya atau menen¬tangnya. Hasan Al-Basri adalah salah satu di antara sedikit penduduk Basrah yang berani mengutarakan kritik pada Al-Hajaj. Bahkan di depan Al-Hajaj sendiri, Hasan Al-Basri pernah menguta¬rakan kritiknya yang amat pedas.

Saat itu tengah diadakan peresmian istana Al-Hajaj di tepian kota Basrah. Istana itu dibangun dari hasil keringat rakyat, dan kini rakyat diundang untuk menyaksikan peresmiannya. Saat itu tampillah Hasan Al-Basri menyuarakan kritiknya terhadap Al-Hajaj : “Kita telah melihat apa-apa yang telah dibangun oleh Al-Hajaj. Kita juga telah mengetahui bahwa Fir’au membangun istana yang lebih indah dan lebih megah dari istana ini. Tetapi Allah menghancurkan istana itu … karena kedurhakaan dan kesombongannya …”

Kritik itu berlangsung cukup lama. Beberapa orang mulai cemas dan berbisik kepada Hasan Al-Basri, “Ya Abu Sa’id, cukupkanlah kritikmu, cukuplah!” Namun beliau menjawab, “Sungguh Allah telah mengambil janji dari orang-orang yang berilmu, supaya menerangkan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya.”

Begitu mendengar kritik tajam tersebut, Al-Hajaj menghardik para ajudannya, “Celakalah kalian! Mengapa kalian biarkan budak dari Basrah itu mencaci maki dan bicara seenaknya? Dan tak seo¬rangpun dari kalian mencegahnya? Tangkap dia, hadapkan kepadaku!” .

Semua mata tertuju kepada sang Imam dengan hati berge¬tar. Hasan Al-Basri berdiri tegak dan tenang menghadapi Al-Hajaj bersama puluhan polisi dan algojonya. Sungguh luar biasa ketenan¬gan beliau. Dengan keagungan seorang mu’min, izzah seorang muslim dan ketenangan seorang da’i, beliau hadapi sang tiran.

Melihat ketenangan Hasan Al-Basri, seketika kecongkakan Al-Hajaj sirna. Kesombongan dan kebengisannya hilang. Ia langsung menyambut Hasan Al-Basri dan berkata lembut, “Kemarilah ya Abu Sa’id …” Al-Hasan mendekatinya dan duduk berdampingan. Semua mata memandang dengan kagum.

Mulailah Al-Hajaj menanyakan berba¬gai masalah agama kepada sang Imam, dan dijawab oleh Hasan Al-Basri dengan bahasa yang lembut dan mempesona. Semua pertanyaan¬nya dijawab dengan tuntas. Hasan Al-Basri dipersilakan untuk pulang. Usai pertemuan itu, seorang pengawal Al-Hajaj bertanya, “Wahai Abu Sa’id, sungguh aku melihat anda mengucapkan sesuatu ketika hendak berhadapan dengan Al-Hajaj. Apakah sesungguhnya kalimat yang anda baca itu?” Hasan Al-Basri menjawab, “Saat itu kubaca: Ya Wali dan PelindungKu dalam kesusahan. Jadikanlah hukuman Hajaj sejuk dan keselamatan buatku, sebagaimana Engkau telah jadikan api sejuk dan menyelamatkan Ibrahim.

Nasihatnya yang terkenal diucapkannya ketika beliau diundang oleh penguasa Iraq, Ibnu Hubairoh, yang diangkat oleh Yazid bin Abdul Malik. Ibnu Hubairoh adalah seorang yang jujur dan sholeh, namun hatinya selalu gundah menghadapi perintah-perintah Yazid yang bertentangan dengan nuraninya. Ia berkata, “Allah telah memberi kekuasan kepada Yazid atas hambanya dan mewajibkan kita untuk mentaatinya. Ia sekarang menugaskan saya untuk memerintah Iraq dan Parsi, namun kadang-kadang perintahnya bertentangan dengan kebenaran. Ya, Abu Sa’id apa pendapatmu? Nasihatilah aku …”

Berkata Hasan Al-Basri, “Wahai Ibnu Hurairoh, takutlah kepada Allah ketika engkau mentaati Yazid dan jangan takut kepada Yazid¬ketika engkau mentaati Allah. Ketahuilah, Allah membelamu dari Yazid, dan Yazid tidak mampu membelamu dari siksa Allah. Wahai Ibnu Hubairoh, jika engkau mentaati Allah, Allah akan memelihara¬mu dari siksaan Yazid di dunia, akan tetapi jika engkau mentaati Yazid, ia tidak akan memeliharamu dari siksa Allah di dunia dan akhirat. Ketahuilah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ma’siat kepada Allah, siapapun orangnya.” Berderai air mata Ibnu Hubairoh mendengar nasihat Hasan Al-Basri yang sangat dalam itu.

Pada malam Jum’at, di awal Rajab tahun 110H, Hasan Al-Basri memenuhi panggilan Robb-nya. Ia wafat dalam usia 80 tahun. Pendu¬duk Basrah bersedih, hampir seluruhnya mengantarkan jenazah Hasan Al-Basri ke pemakaman. Hari itu di Basrah tidak diselenggarakan sholat Ashar berjamaah, karena kota itu kosong tak berpenghuni. 

Image

SEMNAS PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAM

PETUNJUK KEGIATAN SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MENCIPTAKAN GENERASI EMAS BANGSA DEMI MENYONGSONG INDONESIA YANG LEBIH BAIK DAN RAHMATAN LIL ALAMIN
Bermula dari kepedulian kami selaku mahasiswa melihat fakta realita kehidupan di Indonesia yang semakin memprihatinkandan  problematika masyarakat yang kian hari semakin mengkhawatirkan.
Kami ingin memberikan sebuah solusi yang bisa membuat kehidupan bermasyarakat bisa terus membaik.  Kami memandang sector pendidikanlah yang juga sangat berpengaruh bagi kepribadian (karakter) seseorang, sebab Pendidikan juga merupakan factor central dalam kemajuan suatu Bangsa.
Berbagai Seminar Pendidikan telah diselenggarakan, namun belum ada wujud perbaikan yang nyata yang kita rasakan. Permasalahan yang dipecahkan hanya masalah masalah yang bersifat parsial,, belumlah menyentuh akar permasalahnya,,
Berangkat dari kondisi tersebut, sedikitnya 26 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Yogyakarta akan menggelar Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan 2012. Salah satu pernyataan yang muncul adalah dari ketua kongres pendidikan tsb.
“Pendidikan itu seharusnya memanusiakan manusia. Kalau sistem pendidikan kita bisa konsisten menerapkan pendidikan yang, naturalistik, dan spiritualistik, yang holistik dan tidak sepotong-sepotong pasti akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter,” kata Kunjana (ketua Kongres Pendidikan tsb), Jumat (4/5/2012) di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Di tempat yang sama, Prof Sutaryo selaku ketua panitia pengarah mengatakan bahwa kongres ini bermula dari keprihatinan para pendidik di Yogyakarta, yang melihat bahwa dunia pendidikan di Indonesia telah kehilangan arah
Maka kami selaku Mahasiswa Universitas Negeri Malang, yang Notabene adalah Kampus Pendidikan “The Learning Universitsy” ingin memberikan kontribusi serupa dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia.
JADILAH SAKSI pemaparan solusi MENDASAR Problematika Pendidikan di Negeri ini oleh Para Pakar PENDIDIKAN NASIONAL agar tercipta generasi EMAS indoneia yang Unggul dan Rahmatan Lil Alamin.
PEMBICARA
=============
 
Dengan Menghadirkan Para Pakar Pendidikan Nasional:
1Prof. Dr. H. Amat Mukhadis, M.Pd
                */ Ketua TIM Sertifikasi DIRJEN DIKTI (2007 – 2010)
                */ Tim Penyusun Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Guru
                */ Penatar Tingkat Nasional Pengelolaan Jurnal, Artikel Ilmiah, dan
     Model Pembelajaran Indonesia (2007 – Sekarang)
                */ Ketua IGI (Ikatan Guru Indonesia ) Malang Raya (2007 – Sekarang)
2. Prof. Drs. H. Suhadi Ibnu, M.A.m Ph.D
                */ Anggota TIM Pengembang Jurnal dan Berkala UM
                */ Penyunting pelaksana Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)
                */ TIM Asessor Pendidikan Prodi Baru DIKTI
                */ Penyunting Ahli Beberapa Jurnal Kependidikan
3. Dr. Ir. M.R. Kurnia, M.Si
                */ Dosen IPB
                */ Lembaga Penelitian IPB
                */ Pengamat Pendidikan Nasional
dengan Moderator
1. Purnami, S.T., M.T.
                */ Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Beliau, para pakar pendidikan di indonesia akan mencari rumusan solusi terbaik untuk pendidikan di Indonesia saat ini dan yang akan datang.
WAKTU PELAKSANAAN
=====================
 Adapun Waktu Pelaksanaan SEMNAS PENDIDIKAN 2012 ini adalah;
Pukul                    : 08.00 s/d 12.00 WIB
Tanggal              : 14 Oktober 2012
Tempat                : Aula Utama Gedung GKB Gedung D2, Fakultas Ilmu 
                                    Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Malang
 
BIAYA PENDAFTARAN
========================
Biaya pendaftaran seminar Nasional sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Publikasi Pamflet yang ada yaitu
·         Mahasiswa UM                   : Rp. 60.000,-
·         Mahasiswa non UM         : Rp. 80.000,-
·         Umum                                        : Rp. 100.00,-

Namun ada Diskon  Sebesar 50% apabila mendaftar sebelum tanggal 10 Oktober 2012

1.       Peserta kegiatan ini  berasal dari semua elemen civitas academika (siswa SMP, SMA, Mahasiswa , Guru, Dosen, Profesor, dll)
2.       Peserta juga berasal dari segala profesi (Guru, Pengamat Pendidikan, Masyarakat Umum, Petani, Nelayan dan sebagainya yang peduli akan Kemajuan pendidikan Indoensia)
3.       Peserta Bisa mendaftar secara individual maupun secara kolektif (mendaftar secara berkelompok).
4.       Apabila ada SISWA yang turut mendaftar, Maka Biaya Pendaftaran Disamakan seperti Mahasiswa UM. Yaitu SebesarRp. 30.000,- / siswa
5.       Peserta wajib hadir di tempat lomba tepat 30 menit sebelum jadwal dimulai untuk melakukan registrasi ulang danpemberian Fasilitas SEMINAR NASIONAL.
MENDAFTAR KOMULATIF
6.       Bila Pihak sekolah mendaftar secara Komulatif ( berkelompok) minimal 3 orang dari Pihak guru, maka akan mendapatkan diskon tambahan sebelum batas Waktu 10 Oktober 2012. Yaitu cukup membayar sejumlah Rp. 40.000,- / Guru. Bila kurang dari ketentuan yaitu 3 Orang, maka Biaya masuk tetap berlaku Biaya Normal.
7.       Bila ada siswa yang ingin turut serta 5 orang atau lebih, maka Biaya peserta SEMINAR NASIONAL mendapat hargaKhusus pelajar sebesar Rp. 27.500,- / siswa
atau melalui transfer pembayaran di Rekening
Bank BRI a.n.    : YUWANDA HARTONO
NO REK.                 : 6162-01-000359-53-2 *)
*) Struk pembayaran harap dibawa ketika acara untuk bukti registrasi ulang
 
FASILITAS PESERTA
=====================
Dalam seminar ini, peserta Berhak Mendapatkan Fasilitas Seminar barupa:
1. Seminar KIT
2. Sertifikat
3. Konsumsi
4. Stiker
5. Modul Materi yang Luar Biasa
TEMPAT DAN KETENTUAN PENDAFTARAN
===========================================
 Pendaftaran bisa dilakukan di
1. Sekretariat BEM FT UM
2. Sekretariat Karisma FMIPA UM
3. Sekretariat BDM Al Hikmah UM
Jl. Semarang 05 Malang , Universitas Negeri Malang
Selain melalui pendaftaran secara langsung di stand Pendaftaran yang ada, Para peserta juga bisa langsung melakukan konfirmasi melalui contact person SEMNAS kami yang tertera untuk dipesankan tempat dahulu dan segera mengirimkan biaya pendaftaran di nomor rekening yang ada. Kemudian langsung menghubungi panitia apabila sudah melakukan transfer via rekening tersebut.
Seminar ini kami sangat rekomendasikan bagi :
ü  Civitas akademika (SMP, SMA, KAMPUS)
ü  Para LSM Pendidikan
ü  Para Pengajar (Guru/Dosen/dll)
ü  Dan Semua elemen masyarakat yang menginginkan Pendidikan Indonesia Menjadi Lebih Baik.
1.       Pendaftaran dibuka pada tanggal 01 September 2012 sampai Hari Pelaksanaan
2.       Pendaftar juga bisa mendownload form pendaftaran di
a.       Fusiteknikum.blogspot.com
b.      Karismamipaum.wordpress.com
c.       Suara.um.ac.id
3.       Pendaftaran Ulang:
a.       Dilaksanakan pada tanggal 14 September 2012 sebelum acara pembukaan SEMNAS.
b.      Pendaftaran bisa dilakukan secara kolektif.
4.       Pendaftaran bisa ditutup sewaktu-waktu jika peserta sudah memenuhi kuota.
NB: Mohon bukti pembayaran asli disimpan untuk ditunjukkan saat daftar ulang
CALL CENTER SEMNAS PENDIDIKAN
==============================
 
 Informasi Lebih Lanjut
Hub. Call Center SEMNAS PENDIDIKAN kami,
Informasi Juga Bisa didapat di situs dibawah ini:
083 834 223 214         (CAHYA)
085 233 026 244         (ABIED)
085 649 952 031         (AFAN)
089 739 902 87           (LAILATUL)
KETERANGAN TAMBAHAN
==========================
Alamat yang Dituju.
Jl. Semarang 05 Malang , Universitas Negeri Malang
1.       Rute Perjalanan
·         Dari terminal Arjosari naik angkot AL turun di kampus Universitas Negeri Malang / depan Matos.
·         Dari terminal Landungsari naik angkot AL turun di kampus Universitas Negeri Malang / depan Matos.
·         Dari terminal Gadang naik angkot LG turun di kampus Universitas Negeri Malang Jl. Surabaya .
·         Dari Stasiun Kota Baru naik angkot AL turun di kampus Universitas Negeri Malang / depan Matos.
2.       Informasi Penginapan
·         PSBB MAN 3 Malang
Jalan Bogor 22 Malang, Telp. (0341) 588048, 08123320916
·         Asrama Putra Universitas Negeri Malang
Jalan Veteran 15 Malang, Telp. (0341) 551312 Psw. 460 atau 085735182807
·         Penginapan Kosabra II
Jalan Gresik 12 Malang, Telp. (0341) 551196
·         EdoTel SMKN 2 Malang
Jalan Veteran (Depan gerbang UB)
·         EdoTel SMKN 3 Malang
Jalan Surabaya 1 Malang, Telp. (0341) 573368

Awal Dakwah

Muhammad tertidur pulas. Saat itu, Khadijah keluar rumah menemui misannya, Waraqah bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang saleh. Diceritakannya peristiwa yang dialami Muhammad di Gua Hira. Waraqah membesarkan hati Khadijah. Ia meyakini peristiwa itu adalah pengangkatan Muhammad sebagai Rasul. Sementara itu, dalam tidurnya, Muhammad kembali menggigil. Jibril datang menyampaikan wahyu berikutnya. “Wahai yang berselimut.! Bangunlah dan sampaikan peringatan. Agungkan Tuhanmu, sucikan pakaianmu, dan hindarkan darimu dosa. Janganlah kau memberi karena ingin menerima lebih banyak. Demi Tuhanmu, tabahkan hatimu.”

Muhammad terbangun gelisah. Khadijah terus menenteramkannya. Saat itu Muhammad, sempat gamang. Jangan-jangan yang menjumpainya bukan malaikat, melainkan setan. Dengan caranya sendiri, mereka mencoba menguji itu. Dikisahkan bahwa saat Jibril datang, Khadijah sengaja memangku Muhammad di pahanya. Muhammad masih melihat sosok itu. Baru setelah Khadijah menyingkap kain penutup mukanya, sosok itu menghilang dari pandangan Muhammad.

Keyakinan Muhammad menguat setelah ia, ketika hendak mengelilingi Ka’bah, bertemu Waraqah. Saat itu Waraqah meyakinkannya. “Demi Dia yang memegang hidup Waraqah. Engkau adalah Nabi atas umat ini. Engkau telah menerima Namus Besar seperti yang telah diberikan pada Musa. Kau pasti akan didustakan orang, disiksa, diusir dan diperangi. Kalau sampai waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaaan yang sudah diketahuinya.” Untuk beberapa lama, malaikat tak lagi datang. Muhammad teramat gundah. Ia khawatir Tuhan meninggalkannya atau malah membencinya. Kabarnya, ia sempat berpikir untuk menjatuhkan diri dari Gua Hira atau dari puncak bukit Abu Qubais. Tapi tidak. Di tengah kegelisahannya, turunlah firman yang menegaskan bahwa “Tuhanmu tidak meninggalkanmu, juga tidak membenci” dalam rangkaian ayat yanh dikenal sebagai surat Adh-Dhuha.

Muhammad kemudian diajari cara salat. Ia selalu mempraktekkannya bersama Khadijah. Ali kecil yang tinggal bersama mereka pun ikut serta. Demikian pula Zaid bin Haritsah. Zaid adalah anak-anak yang diculik dari keluarganya dan dijual sebagai budak. Keluarga Muhammad membelinya, lalu mengangkatnya sebagai anak, sehingga sempat disebut Zaid bin Muhammad.

Merekalah orang-orang pertama yang meninggalkan berhala untuk menyembah hanya pada Allah. Sama seperti Isa, Musa, Ibrahim dan para Nabi lain. Kabar itu sampai pada Abu Bakar -sahabat Muhammad pemuka Kaum Taim. Abu Bakar mengenal Muhammad sebagai seorang lurus, maka ia segera menganut Islam. Abu Bakar bahkan dapat mengajak beberapa orang lainnya untuk mengikuti Muhammad.

Di antara para sahabat itu adalah Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah juga Zubair bin Awwam. Melalui Abu Bakar, Saad bin Abi Waqas -keluarga Muhammad dari garis Aminah-juga memeluk Islam. Demikian pula Bilal, seorang asal Ethiopia yang menjadi budak Ummayah.

Saat itu, warga Mekah tidak banyak mempersoalkannya. Mereka menganggap Muhammad tak lebih dari seorang pendeta biasa sebagaimana Waraqah. Perselisihan baru muncul tiga tahun setelah masa kenabian. Allah memerintahkan Muhammad untuk tidak lagi sembunyi-sembunyi dalam beragama dengan menyeru keluarga terdekat. (Qur’an Surat 26: 214-216). Muhammad kemudian mengundang keluarga dekatnya, Bani Hasyim untuk makan di rumahnya, lalu mengajak mereka menyembah Allah. Namun Abu Thalib menghentikan pembicaraan itu.

Esok harinya, Muhammad kembali mengundang lalu menyeru mereka. Sekali lagi, kerabat Muhammad itu hendak pergi. Saat itu Ali, yang masih anak-anak, berdiri dan mengatakan: “Rasulullah, saya akan membantumu. Saya adalah lawan siapa saja musuhmu.” Seluruh yang hadir terbahak. Mereka menertawakan Muhammad, Ali serta Abu Thalib -ayah Ali.

Dikisahkan pula saat itu Muhammad menyatakan pembelaannya terhadap Ali dengan istilah bahwa Ali adalah pewarisnya, dirinya adalah pewaris Ali. Kelak, hal ini yang dipakai dasar pihak yang mengatakan bahwa Ali adalah satu-satunya pewaris untuk menjadi pemimpin umat sepeninggal Muhammad. Suatu persoalan yang bakal melahirkan pertikaian besar antar umat Islam.

Muhammad juga melakukan dakwah terbuka, yakni di bukit Shafa yang kini menjadi bagian dari Masjidil Haram. “Hai orang-orang Qurais,” seru Muhammad dari puncak bukit itu. Orang-orang pun berdatangan. “Kalau kuberi tahu bahwa di bukit ini terdapat pasukan berkuda, percayakah kalian?”

“Ya,” sahut mereka. “Kami tak pernah meragukan kejujuranmu. Kami belum pernah mendengar engkau berdusta” “Kalian kuperingatkan sebelum menghadapi siksa pedih, hai Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf, Bani Zuhra, Bani Makhzum dan Bani Asad. Allah memerintahkan aku menyampaikan peringatan pada keluarga-keluargaku terdekat. Aku tidak dapat memberi keuntungan apapun pada kalian baik di dunia maupun akhirat kecuali kamu mengikrarkan ‘La ilaha illallah’ (tiada tuhan selain Allah)”.

Seorang berpostur gemuk yang juga paman Muhammad, Abu Lahab menukas. “Celakah engkau Muhammad. Buat apa kau kumpulkan kami.” Allah lalu menurunkan firman, Surat Al-Lahab, atas perilaku tersebut.

Muhammad terus menebar dakwah. Ia bukan saja menyeru untuk meninggalkan berhala, namun juga berbuat baik pada sesama, hidup berkasih sayang, tidak berlomba-lomba menumpuk harta. Pengaruh Muhammad semakin meluas. Hal tersebut meresahkan para pemuka Qurais. Mulailah perseteruan itu. Mula-mula mereka menyerang Muhammad dengan syair yang mengejek. Juga menuntut Muhammad untuk menunjukkan mukjizat.

Setelah Muhammad secara terbuka mengritik patung-patung sembahan di sekitar Ka’bah, mereka mendesak Abu Thalib untuk tidak melindungi Muhammad. Sepuluh orang ditugasi membawa misi tersebut. Mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, Uthbah dan Syaibah bin Rabi’ah, Nubaih dan Munabbih bin Hajjaj, Ash bin Wail, Walid bin Mughirah, Abu Bakhtarif, Jawad bin Muthalib serta Abu Jahal bin Hisyam.

Beberapa kali, kaum kafir mendesak Abu Thalib. Mereka bahkan menawarkan seorang pemuda tampan, Umara bin Walid agar dipungut sebagai anak Abu Thalib asalkan Muhammad diserahkan kepada mereka. Abu Thalib menolak permintaan itu. Namun ia menyampaikan pula desakan para tokoh Qurais itu pada Muhammad.

Muhammad kukuh pada sikapnya. “Paman, demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tak akan kulakukan sampai Allah membuktikan kemenangan itu di tanganku atau aku mati karenanya.”

sumber : http://www.pesantren.net

Menjelang Wahyu tiba

Mekah memang tampak tenang. Penduduk bekerja seperti biasa, dan sesekali -terutama bila menghadapi kesulitan– datang ke Ka’bah untuk menyembah atau menyerahkan sesaji pada arca-arca. Ada 300-an arca di sana. Hubal adalah arca terbesar berbentuk laki-laki. Konon, patung itu terbuat dari batu akik.

Di perkampungan di luar Mekah, tiga berhala sangat didewakan. Mereka dinamai Lat, Uzza dan Manat. Ketiganya adalah patung berwujud perempuan. Penyembahan berhala itu bukan tidak masuk akal, namun juga tak membuat perilaku masyarakat mengarah pada kebaikan.

Diam-diam penolakan terhadap berhala mulai terjadi. Hal tersebut nyata ketika semua warga berkumpul di Nakhla menghormati Uzza. Beberapa orang menyelinap pergi. Mereka adalah Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr, Usman bin Huwairith serta Ubaidullah bin Jahsy. Mereka berupaya mencari kebenaran yang dapat memuaskan dahaga rohani dan pikirannya.

Waraqah kemudian menjadi pemeluk teguh agama Nasrani. Demikian pula Usman yang pergi ke Romawi. Suatu saat, ia kembali ke Mekah dan berusaha menaklukkan wilayah tersebut sehingga ia diangkat menjadi Gubernur Romawi di situ. Namun ia dibunuh warga Arab. Ubaidullah sempat masuk Islam dan ikut hijrah ke Mesir, namun ia memutuskan tinggal di sana dan berganti agama menjadi Kristen. Istrinya, Ummu Habiba, tetap memeluk Islam dan dinikahi Rasulullah SAW setelah Khadijah wafat.

Muhammad telah berinteraksi dengan para pemeluk Nasrani dan Yahudi yang juga mengesakan Sang Pencipta. Secara diam-diam ia menggugat masyarakatnya yang menyembah berhala. Maka, Muhammad pun sering mengasingkan diri ke Gua Hira -tempat yang sangar namun berpemandangan indah di puncak bukit batu, 6 km di Utara Mekah. Sepanjang bulan Ramadhan, setiap tahun, Muhammad selalu berada di sana sendirian dengan hanya membawa sedikit bekal. Hati dan pikirannya bergolak mencari kebenaran, sampai terjadilah peristiwa itu.

Saat itu Muhammad berusia 40 tahun. Pada malam yang diyakini sebagai tanggal 17 Ramadhan, 610 Masehi, ‘seseorang’ yang kemudian diketahui sebagai Malaikat Jibril, mendatanginya di Gua Hira saat ia tertidur. Malaikat itu mendesaknya. “Bacalah,” katanya. “Aku tak bisa membaca,” kata Muhammad. “Bacalah,” seru malaikat itu lagi dengan tangan seraya mencekik Muhammad. “Apa yang akan kubaca?” tanya Muhammad pula.

Selanjutnya, Malaikat itupun menuntunnya untuk membaca ayat-ayat yang kemudian disebut sebagai wahyu pertama bagi Muhammad SAW. “Bacalah! Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Pemurah. Yang mengajarkan dengan pena. Mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya…”

Muhammad gemetar. Ia segera berlari menuruni gunung, pulang menjumpai Khadijah. Khadijah pun membimbing Muhammad, menyelimutinya di pembaringan, serta membesarkan hati suaminya dengan kata-kata.

“Wahai putra pamanku (cara Khadijah memanggil Muhammad), bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi Dia pemegang kendali hidup Khadijah, aku berharap engkau (Muhammad) akan menjadi Nabi atas umat ini. Allah sama sekali tak akan mempetolokkanmu, sebab engkau yang mempererat tali kekeluargaan, jujur dalam kata-kata; kau yang mau memikul beban orang lain, menghormati tamu dan menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar.”

Malam itu, jarum waktu telah bergerak. Muhammad telah ditunjuk sebagai Rasul -detik-detik yang memungkinkan kebenaran tersebar ke seluruh jagad hingga sekarang. Juga yang membuat para pelaku keonaran dan kemaksiatan terus memusuhi Muhammad.

sumber : http://www.pesantren.net

Bersama Khadijah

Muhammad digambarkan sebagai seorang berperawakan sedang. Tidak kecil dan tidak besar. Rambutnya hitam berombak dengan cambang lebar. Matanya hitam, roman mukanya seperti selalu merenung. Ia gemar pula berhumor, namun tak pernah sampai tertawa terbahak yang membuat gerahamnya tampak. Ia juga tak pernah meledak marah. Kemarahannya hanya terlihat pada raut muka yang serius serta keringat kecilnya di dahi. Muhammad inilah yang dipertimbangkan Khadijah sebagai suaminya.

Saat itu Khadijah binti Khuwailid berusia 40 tahun -15 tahun lebih tua dibanding Muhammad. Ia pengusaha ternama di Mekah. Bisnisnya menjangkau wilayah Syria -daerah yang menjadi persimpangan antara “Jalur Sutera” Cina-Eropa dengan jalur Syria-Yaman. Ia cantik, lembut namun sangat disegani masyarakatnya. Orang-orang Continue reading

10 Jawaban Kepada Saudariku Untuk Segera Berhijab

Penulis: Wido Q Supraha

‘Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu.’ (Q.S. an-Nisa:59)

‘Orang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya.’ (H.R. At Thabrani)

Bahwa seorang mukmin dapat mengenali kekurangannya dari mukmin lainnya, sehingga ia laksana cermin bagi dirinya.

Islam juga menganjurkan dan mengajak penganutnya agar sebagian mereka mencintai sebagian yang lain, dimana diantaranya engkau berharap agar saudaramu masuk Surga dan dijauhkan dari api Neraka. Tak sebatas mengharap, namun berupaya keras dan maksimal menyediakan berbagai sarana dari hal-hal yang membahayakan dan merugikannya, di dunia maupun di akhirat kelak.

Allah Subhaanahu wa Ta’ala, dalam Q.S. Al Ahzab : 59 berfirman :
‘Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Continue reading

Dari Gembala ke Manajer

Dalam tradisi keluarga terhormat Arab masa itu, bayi tidak disusui sendiri oleh Sang Ibu. Ia diserahkan pada orang lain yang menjadi Ibu susu. Demikian pula Muhammad. Beberapa hari, ia disusui oleh Tsuaiba -budak paman Muhammad, Abu Lahab, yang juga tengah menyusui Hamzah -paman lainnya yang seusia Muhammad. Kemudian ia diserahkan pada Halimah, perempuan miskin dari Bani Saad yang mencari pekerjaan sebagai Ibu susu.

Semula Halimah menolak Muhammad. Ia menginginkan bayi yang bukan seorang yatim, dan keluarganya sanggup membayar lebih mahal. Tak ada bayi lain yang bisa disusui, Halimah pun membawa Muhammad ke kampungnya. Suasana perkampungan Bani Saad disebut lebih baik bagi pertumbuhan anak dibanding ‘kota’ Mekah. Udara di sana disebut lebih bersih, bahasa Arab-nya pun lebih asli. Di masa bersama Halimah itulah tersiar kisah mengenai Muhammad kecil.

Menurut kisah itu, Halimah menjumpai Muhammad dalam keadaan pucat. Disebutkan bahwa Muhammad baru didatangi dua orang -yang diyakini banyak kalangan sebagai malaikat. Orang tersebut kemudian membelah dada Muhammad. Banyak orang percaya, itu adalah proses malaikat “mencuci hati Muhammad” sehingga bersih.

Pada usia lima tahun, Muhammad dikembalikan ke Mekah. Konon Halimah khawatir atas Continue reading

Akhlak dan budi pekerti Rasulullah

Perilaku seseorang merupakan barometer akal dan kunci untuk mengenal hati nuraninya. ‘Aisyah Ummul Mukminin putri Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhuma seorang hamba terbaik yang mengenal akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan yang dapat menceritakan secara detail keadaan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha adalah orang yang paling dekat dengan beliau baik saat tidur maupun terjaga, pada saat sakit maupun sehat, pada saat marah maupun ridha.

Aisyah radhiyallahu ‘anha menuturkan: “Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji, beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan.” (HR. Ahmad).

Demikianlah akhlak beliau shallallahu ‘alaihi wasallam selaku nabi umat ini yang penuh Continue reading